ลุ้นบินฟรี!!!

By in
1206

1.รายการชิงโชคนีจั้ดขึ้น ระหว่างวันที่  12 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม  2563 หมดเขตร่วมรายการในวันที่ 1เมษายน 2563 โดย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด (บริษัทฯ)

รายละเอียดของรางวัล

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น    มูลค่า 60,000  บาท       จำนวน  30 รางวัล

รวมของรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,800,000  บาท

2. กิจกรรมนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I Special Edition KUMAMON เท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ ต่อการซื้อ Honda Scoopy I Special Edition KUMAMON   1 คัน โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องแสกน QR Code Line Official : HondamotorcycleTH และกรอกข้อมูลให้ครบตามที่บริษัท ฯ กำหนดให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่ระบุข้างต้น โดยทาง บริษัท ฯ จะทางนำข้อความดังกล่าวมาจัดทำเป็นฉลากและจับรางวัล

3. บุคคลในครอบครัวและพนักงานของ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า และบริษัทในเครือ และคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

4. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทฯ และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ เก็บรวบรวมและ/หรือใช้ข้อมูลโดยไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของข้อมูลดังกล่าว ในกิจกรรมนี้  และบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคตต่อไป โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมและ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ภาพถ่ายในอิริยาบทต่างๆ เสียง เพื่อการประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ในสื่อตามช่องทางต่างๆ และโดยวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า

5. การจับรางวัลบริษัทฯ จะกระทำต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีกำหนด

จับรางวัลในวันที่ 23 เมษายน 2563 ณ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เลขที่ 149 ถ.รถรางเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

6. ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ ให้ยึดคำวินิจฉัยของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและสิ้นสุด

7. การประกาศรายชื่อผู้โชคดี จะประกาศ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563  ผ่านช่องทางการสื่อสารของ บริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.Website : http://www.aphonda.co.th

2.Facebook : https://www.facebook.com/รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า (Honda Motorcycle Thailand)

3.Line Honda Official : @HondamotorcycleTH

8. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศรางวัล

9. รางวัลที่ได้รับถือเป็นรายได้ของผู้โชคดี และผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

10. ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชค เลขที่ 17/2562 ออกให้ ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาติดต่อรับรางวัลที่ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด สำนักงานใหญ่ ภายใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2563  ในช่วงเวลาและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.  ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ (สมุดทะเบียนรถ) ที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์คันที่มีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในวันที่มีการประกาศผลรางวัล
  3. สำเนาพาสปอร์ตที่มีอายุ ณ วันเดินทาง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

3. กรณีผู้โชคดีไม่นำหลักฐานดังกล่าวที่ถูกต้องและครบถ้วนมาติดต่อขอรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด ถือว่า    ผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์  และบริษัทฯ มีสิทธิส่งมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้มีรายชื่อสำรองเป็นผู้โชคดีตามลำดับต่อไป

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล ที่ได้รับจากการจับรางวัลครั้งแรกเท่านั้น 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันหรือสูงกว่าโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้โชคดีไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้

6. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้

7. รางวัลนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอาทิ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น เป็นต้น ผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

8. กรณีผู้โชคดีและผู้ติดตามถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นเหตุผลและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ง สิ้นเกี่ยวกับการปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศดังกล่าว และบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

9. บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการของแพ็คเกจทัวร์ให้ผู้โชคดีทราบในภายหลัง

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ และ Honda Call Center 02-725-4000 เวลา 08.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

54321
(0 votes. Average 0 of 5)

ฝากข้อความตอบกลับ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.